Kế hoạch năm học 2013.2014


 Số :  02 /KH-THQl

CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Quảng Lập, ngày 15 tháng 9 năm 2013
         
           
KẾ HOẠCH THC HIỆN NHIỆM VỤ
Năm học 2013– 2014

Căn cứ công văn số 123/SGD&ĐT–GDTH ngày 9/8/2013 của Sở GD&ĐT Lâm Đồng V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 đối với bậc Tiểu học;

Thực hiện  hướng dẫn số  111 /HD-PGD&ĐT ngày 15 /8/2013 về thục hiện nhiệm vụ năm học  của bậc Tiểu học, Phòng Giáo Dục – Đào Tạo Đơn Dương .
Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và những kết quả nhà trường đã đạt được trong năm học 2012– 2013.
Nay trường Tiểu học Quảng Lập  đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2013– 2014 như sau:
PHẦN THNHẤT
BÁO CÁO KẾT QUẢ THC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ
NĂM HỌC 2012– 2013
  1. Xây dựng và phát triển giáo dục:
1/ Mạng lưới trường lớp.
  Năm học 2012-2013 có tổng số lớp : 15 lớp
   - Tổng số học sinh : 492 em             -   
   - Nữ :                          225 em           -  
  - Tổng số CBCC : 33 Nữ : 25
   Được chia ra như sau : CBQL : 02  ;  GV : 26 ; TPT : 01  ;  TV-TB : 01 ; VT -KT : 01 , BVPV : 02  ;  .Y tế:01,    
2. Kết quả huy động học sinh ra lớp .
Năm học 2012 – 2013 nhà trường đã   huy động học sinh ra lớp đạt 100% và thực hiện tốt cuộc vận động “ Ngày tồn dân đưa trẻ đến trường ”
  Duy trì sĩ số đến cuối năm  học :  đạt 100%   (Đạt)
II. Công tác dạy và học .
100% giáo viên dạy đúng theo kế hoạch giảng dạy của tổ chuyên môn.
100% giáo viên có ý thức tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn để nâng cao tay nghề theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy –học .
- Chỉ đạo, thực hiện đúng quy pháp chế chuyên môn. Thực hiện tốt mô hình trường  học mới.
- GV chủ động xây dựng kế hoạch bài dạy theo yêu cầu cơ bản về chuẩn kiến thức và kỹ năng quy định. Phát huy tính tích cực học tập của học sinh, tạo mọi điều kiện tốt nhất để học sinh hồn thành bài ngay tại lớp.
-  Tổ chức và tham gia các hội thi của giáo viên - học sinh, đẩy mạnh hoạt động chuyên môn ở các tổ khối.
       Xây dựng kế họach năm, tháng, tuần  cụ thể về nội dung, phương pháp để đảm bảo thực hiện tốt chất lượng dạy -học.
Kết quả :         -   Hạnh kiểm  :  Thực hiện đầy đủ  :  100%
  • Học lực : Giỏi :         215- 43.7% (vượt 8.4 % so với 35.3% đăng ký )  ;  
                      Tiên tiến :200- 40.6% (đạt so với 44.4% đăng ký vì HS  giỏi tăng 8.4% );
                                            HSTB : 15.7 %  vượt  so với đăng ký 20.3%
                     Lên lớp thẳng : 100%.
Tồn Tại
  • Chất lượng giữ vở sạch viết chử dẹp, kỹ năng trình bày bài làm  chưa đạt yêu cầu. theo QĐ31/2002 của BGDĐT ngày 14.6.2002.
  • Một số tiết dạy – học thiếu linh hoạt , chưa  năng động  đổi mới PPDH.
Nguyên nhân tồn tại:
  • GV chưa có biện pháp  để thường xuyên nhắc nhở rèn cho các em thể hiện  trong lúc kiểm tra định kỳ học sinh chưa có kỹ năng làm bài tốt, một số em không bình tĩnh làm bài.
  • Thông qua các tiết dự giờ cho thấy một số tiết dạy  GVcòn làm việc nhiều, chưa phát huy lấy hoạt động của HS làm trung tâm.
III. Công tác chống mù chữ – PCGDTH .
             - Để thực hiện tốt công tác chống mù chữ – PCGDTH  nhà trường đã huy động  101HS đạt 100%  HS  ra lớp đúng độ tuổi ( 6 tuổi ) vào lớp 1. Giữ vững  PCGDTHĐĐT.
 - Thực hiện tốt công tác khảo sát, điều tra cập nhật thống kê đầy đủ dân số, độ tuổi, đảm bảo tỷ lệ phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.
            - Hồn thành chương trình tiểu học :  100%  ( đạt) 
IV. Hoạt động ngồi giờ lên lớp :
Bộ phận chuyên môn kết hợp với TPTĐ tổ chức tốt buổi hoạt động cuối tháng phù hợp theo chủ điểm.
Liên hoan văn nghệ  mừng Đảng mừng xuân.
Tổ chức cho HS đi dã ngoại tại Bảo Lộc.
Tập cho học sinh hát các bài hát theo chủ đề : 20/11, 8/3, 22/12 …
Giao lưu olimpic anh văn  đạt giải danh dự cấp quốc gia.
Hội thao nghi thức cấp huyện đạt giải nhì.
Tổ chức ngoại khóa, các hội thi như:  Viết chữ đẹp, olympic tiếng anh, giải tốn qua mang internet,  các trò chơi dân gian, nhằm phát triển tồn diện cho học sinh.
Tuy nhiên:
-  Vở sạch - chữ đẹp : chỉ tiêu 03 bộ/lớp ( không đạt)
V. Công tác xây dựng, phối hợp  và củng cố kỷ cương nề nếp .
            Hưởng ứng thực hiện tốt các  cuộc vận động do ngành phát động
            Nhà trường đã phối hợp với ban ĐDHCMHS tham gia tốt các phong trào hoạt động ngoại khóa do các cấp tổ chức, tổ chức phát thưởng cho HS dịp hết học kỳ 1 và tổng kết năm học, PHHS đã hỗ trợ công lao động để tôn tạo, chăm sóc cảnh quan trong nhà trường đảm bảo phong trào THTT-HSTC.
VI. Công tác xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị đồ dùng dạy học .
Bảo quản, tu sửa và sử dụng tốt  cơ sở vật chất hiện có.
Mua thêm 01 máy tính phục vụ thư viện.
 01 tivi phục vụ cho HS. Và một số thiết bị phục vụ cho HS học tốt môn Anh văn.
Kết qủa : Thư viện giữ vững  thư viện tiên tiến.
Tồn tại:  Trang thiết bị dạy học khó bảo quản vì không có kho dể thiết bị, phòng Thư viện quá xuống cấp  nên thiết bị , bị ẩm nhanh hư.
VII. Công tác chính trị tư tưởng và xây dựng đội ngũ .
  1.   Tư tưởng- Đạo đức -lối sống :
- 100% CBCC: luôn có lập trường kiên định, tư tưởng vững vàng, chấp hành đúng đường lối của Đảng và pháp luật nhà nước, nêu cao tinh thần phê và tự phê, sống đồn kết, có lối sống lành mạnh, giản dị.
- Đa số CCVC nhận thức đúng quan điểm của Đảng về việc thực hiện mô hình trường học mới.
- Học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và 5 nhiệm vụ của người học sinh nhà trường đã triển khai  thực hiện tốt các cuộc vận động đến tòan thể CB –GV –CNV và HS,đđặc biệt cuộc vận động“ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM’’. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong từng cá nhân. Tất cả học sinh đều có ý thức tham gia tốt, cuộc vận động” Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.
Tồn tại: vẫn còn  viên chức phát biểu chưa đúng nơi, chưa đúng lúc gây ảnh hưởng đến  mối đồn kết trong đội ngũ.
Nguyên nhân: Do VC chưa đặt quyền lợi tập thể lên trên quyền lợi cá nhân.
Biện pháp khắc phục: Chi bộ Đã góp ý VC đã nhận  sửa sai rút kinh nghiệm.
2. Xây dựng đội ngũ :
BGH thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo theo tinh thần chỉ thị 40/CT-TW  của ban bí thư trung ương.
Thực hiện đánh giá xếp loại Giáo viên  theo quy định 14 về chuẩn Giáo viên Tiểu học, quyết định 06 của Bộ nội vụ và quyết định 16 về quy định đạo đức nhà giáo.
Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ GV –CNV. Đảm bảo chế độ chính sách đầy đủ kịp thời .
Sắp xếp bố trí CB-CC-VC trong trường phù hợp, đáp ứng yêu cầu công việc .
CB-CC-VC được tham gia các buổi học tập nghị quyết do ngành tổ chức. Mỗi CB-CC-VC   tự rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn .
Trong năm học chi bộ  đang giúp đỡ 01 quần chúng để đề nghị xem xét kết nạp  Đảng  CSVN.
Xếp loại CC cuối năm :- Xuất sắc :18 tỷ lệ  : 55%
    - Khá        : 10  tỷ lệ  : 35%
    -  ĐYC     : 05 tỷ lệ:  15%
          Xếp loại chuẩn nghề nghiệp GV:  XS: 02 tỷ lệ 8%
                                                          Khá: 23 tỷ lệ : 92%
Tồn tại: BGH  chưa nắm bắt kịp thời một vài hoạt động của GV.
Biện pháp : tăng cường công tác kiểm tra kế hoạch và kiểm tra chuyên đề.
VIII. Công tác  Thanh tra – Kiểm tra .
            Ngay từ đầu năm học nhà trường đã có kế hoạch và thành lập được tổ kiểm tra –được triển khai thực hiện đúng yêu cầu .
Hồ sơ thanh, kiểm tra được lưu trữ cận thận , đầy đủ :
- Hồ sơ tốt:  03 bộ ( không đạt , )   khá: 22bộ.
- Chuyên đề : 05 chuyên đề / 03 tổ .
- Kiểm tra tồn diện: 15 GV
   Trong đó xếp loại:-  Xuất sắc :     08
                                   -  Khá       :    07
Ngồi việc kiểm tra tòan diện trường đã kiểm tra theo chuyên đề theo từng thời điểm.
            Tồn tại: nhà trường chưa kịp thời thực hiện việc kiểm tra lại sau khi  góp ý cho  đối tượng được kiểm tra.
IX. Công tác thi đua khen thưởng .
            Thi đua là việc làm thường xuyên, gắn với các cuộc vận động, nhà trường đã phối hợp tốt với các đòan thể đẩy mạnh phong trào  thi đua, tạo sự chuyển biến mạnh về kỷ cương, nề nếp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục tòan diện cho học sinh.
            Thực hiện đánh giá thi đua  : 4 đợt/ năm học.
            Kết quả đạt được
 -   Trường:  tập thể Lao động Khá
-   01 CC  được Bộ GD-ĐT  tặng bằng khen.
-   05 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở .
-  22 cá nhân đạt Lao động tiên tiến.
Tồn tại:  ĐVCĐ Thực hiện KHHGĐ chưa tốt.
X. Công tác quản lý chỉ đạo :
-  BGH chỉ đạo xây dựng và hồn thành tốt kế hoạch  năm học .
- Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch của ngành và chỉ thị 40 của Trung ương, quyết định 09/ 2005 của thủ tướng chính phủ thực hiện tốt cuộc vận động – dân chủ – kỉ cương – tình thương – trách nhiệm .
- Quản lí tốt các loại hồ sơ và các loại văn bản cũng như cơ sở vật chất của nhà trường.
-Thường xuyên tham mưu với cấp uỷ, chính quyền các cấp để  quy hoạch mạng lưới trường lớp  .
- Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc điều hành các hoạt động theo hướng chủ động . Đổi mới công  tác  thi cử, thanh  kiểm  tra, lề lối sinh hoạt và làm việc , thực hiện đúng nguyên tắc .
- Thực hiện tốt mô hình VNEN.
ĐÁNH GIÁ CHUNG:
          a/ Ưu điểm:
          Thực hiện tốt mô hình trường học mới VNEN
          Phối hợp tốt giữa 3 môi trường giáo dục NT-GĐ- XH.
          Chất lượng giáo dục tăng hơn so với năm học 2011.2012
b/  TỒN TẠI .
- Phong trào xây dựng cơ quan văn hóa.( không đạt)
- Phong trào rèn chữ viết và cách trình bày bài làm của HS chưa đạt.
1/Cơ sở vật chất :
- Bàn ghế học sinh đã và đang  từng bước xuống cấp.
- Thiếu các phòng chức năng.
2/Đội ngũ
Một vài CC chưa năng  động  trong công việc được giao.
Đôi lúc đôi lúc đôi nơi trong truờng học còn có VC ứng xủ thiếu tế nhị.           
3/Học sinh:    
Một số HS chưa được phụ huynh quan tâm  đúng mức, còn đi học trễ. Một số HS Hoạt động tập thể chưa mạnh dạn.
III / BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC:
- Hiệu trưởng cần tham mưu với các cấp có hiệu quả hơn.
- Tăng cường công tác kiểm tra có góp ý cụ thể .
- GVCN lớp cần liên lạc thường xuyên và kịp thời với chi hội lớp – CMHS.
PHẦN THỨ HAI
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013 – 2014.
            Năm học 2013-2014 là năm học tiếp tục  thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ XI, nghị quyết Đại hội đảng bộ Tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện Đơn Dương lần thứ X, nghị quyết Đảng Bộ xã lần V triển khai chương trình hành động của BGD-ĐT giai đoạn 2011-2016 và chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản và tồn diện giáo dục- đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc CNH-HĐH và hội nhập quốc tế của đất nước.
A . ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.
              Thuận lợi :
            - Được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, Đồn thể  địa phương, ban đại diện hội CMHS quan tâm phối hợp  trong việc đầu tư cho sự nghiệp phát triển GD của xã nhà. Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của PGD - Đại bộ phận nhân dân tại địa phương có truyền thống hiếu học, có nhu cầu học tập cao.
- Đội ngũ CB -GV- NV đồn kết nhất trí, nhiệt tình có tâm huyết gắn bó với nghề nghiệp, khắc phục khó khăn để duy trì phong trào “Thi đua dạy tốt, học tốt”
              Khó khăn :
- CSVC 100% bàn ghế học sinh đã và đang đang xuống cấp không đảm bảo theo tiếu chuẩn qui định của ngành.
-Trình độ tiếp thu của học sinh không đều, một số em học sinh lớp 1 có hộ khẩu tạm trú chưa qua mẫu giáo nên việc giảng dạy của giáo viên  gặp nhiều khó khăn.
1. Học sinh  ( kèm biểu mẫu)
  1. Đội ngũ CB – GV – CNV:
- Tổng số CBCC : 34   Nữ :  29
   Được chia ra như sau : CBQL : 02  ;  GV : 26; TPT : 01  ;  TV-TB : 01 ; YT -TQ : 01 , BVPV : 02  ;  KT:01. Trong đó :Hợp đồng trong ngân sách là 09 (2BVPV,1YT,7GV)   và 01 GV anh văn hưởng lương học phí.
3. Công tác tổ chức trong nhà trường được cơ cấu :
 Tổ chức Đảng:
Chi bộ  trường Tiểu học-  thuộc đảng ủy xã Quảng Lập.
Tổng số Đảng viên :11 trong đó chính thức :10
Bí thư CB: Nguyễn Thị Quế
Tổ chức công đồn:
Tổng số CĐV:30
Chủ tịch CĐ:  Nguyễn Thị Phú
Tổ chức đồn thanh niên:
Tổng số đồn viên:12
Bí thư Ch Đ: Lê Thị Hải
Tổ chức đội thiếu niên:
Tổng số chi đội:06
Tổng số đội viên :190
Tổng phụ trách đội : Trần Thị Thanh Thiên
Hội đồng trường:
Tổng số thành viên: 09
Chủ tịch hội đồng:  Đinh Thị Thùy Hương
Thư ký : Lê Thị Lài
Tổ chuyên môn:  gồm 03 tổ và 1 tổ VP
Tổ trưởng tổ 1 : Lê Thị Hồng Huệ                          
Tổ trưởng tổ  2+ 3  :  Nguyễn Thị hằng                                   
Tổ trưởng tổ  4+ 5: Nguyễn Thị Nghệ
Tổ trưởng tổ VP: Đỗ Phú Hùng
B . NỘI DUNG KẾ HOẠCH.
I. MỤC TIÊU:
1. Củng cố kết quả các lĩnh vực chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục,  "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo",
2. Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Từ năm học 2013-2014, nội dung này trở thành hoạt động thường niên của  trường tiểu học,  
3.  Tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục và đổi mới phương pháp dạy –học, Thực hiện thực nghiệm mô hình trường học mới ( VNEN), đổi  mới hoạt động kiểm tra chuyên môn, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy-học và ứng dụng phần mềm máy tính trong quản lý,
4.  Chăm lo xây dựng đội ngũ, rèn luyện tốt phẩm chất, đạo đức nhà giáo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngang tầm với trình độ đào tạo.Thực hiện đánh giá chuẩn GV và chuẩn Hiệu trưởng- chuẩn PHT. Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường kỷ cương kỷ luật trong đội ngũ  CCVC.
II.  NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua.
  Các phong trào chính  của trường:
- Phong trào xây dựng cơ quan văn hóa.
- Phong trào thi đua dạy tốt học tốt .
- Phong trào xây dựng trường lớp xanh- sạch- đẹp theo tinh thần VNEN..
- Phong Trào việc học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ.
- Thành lập các đội tuyển: ( Văn nghệ, kể chuyện về Bác, bóng đá myny, cờ vua, tin học, tiếng anh, phong trào ý tưởng trẻ thơ…)
- Phong trào rèn chữ viết ( GV –HS).
1.1. Yêu cầu :
- Tiếp tục phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua.
- Tăng cường giải pháp để nâng cao chất lượng học lực cũng như chất lượng giáo dục tồn diện.
1.2. Biện pháp:
- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.
  - Tuyệt đối chấp hành qui định về dạy thêm – học thêm theo các quyết định của Bộ GD&ĐT và UBND Tỉnh.
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1.
- Tiếp tục triển khai các biện pháp giảm tỉ lệ học sinh yếu,  bàn giao chất lượng giáo dục, không để học sinh ngồi sai lớp; tổ chức hoạt động nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi;
-Thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động từ tổ khối, các đồn thể lên nhà trường. Triển khai tuyên truyền, thực hiện đồng bộ trong CB-GV- NV, học sinh và phụ huynh. Tổ chức cho  CB-GV-NV  và học sinh ký kết thực hiện các cuộc vận động vào ngày khai giảng, các hội nghị đồn thể trong nhà trường.  
- Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hố. Nhà trường, GVCN chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh. 
- Đẩy mạnh phong trào xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp
- Đưa các nội dung giáo dục văn hố truyền thống vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao,  trò chơi dân gian, dân ca, hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp, ngoại khố phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp.
- Tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh hồn thành chương trình tiểu học trước khi ra trường .
- Mỗi CC-VC  đăng ký những việc cần làm theo minh chứng của CNNGV Tiểu học.
Sơ kết đánh giá 4 đợt theo các đợt thi đua /năm  học.
1.3.  Chỉ tiêu:
     -  Đạt trường học thân thiện loại xuất sắc.
-100%CB-GV-NV  và HS  hưởng ứng và thực hiện tốt các cuộc vận động .
-100% lớp học trang trí theo tinh thần VNEN.
- 100% HS thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.
2.  Kế hoạch phát triển và duy trì sĩ số.
 2.1.Yêu cầu :
- Giữ vững PCGDTHĐĐT.Tổ chức tốt “Ngày tồn dân đưa trẻ đến trường “.
- Huy động tối đa trẻ trong độ tuổi  trong địa bàn ra lớp.
- Đảm bảo duy trì sĩ số trong ngày, tuần, tháng, học kỳ và trong cả năm học.
2.2-Biện pháp
         - Luôn có kế hoạch đổi mới các hoạt động ngồi giờ và đổi mới phương pháp dạy học nhằm thu hút HS không gây nhàm chán. Đối với những học sinh có hồn cảnh đặc biệt khó khăn nhà trường cần tạo môi trường thân thiện gần gũi động viên, giúp đỡ, hoặc tham mưu với ban đại diện cha mẹ học sinh, các đồn thể tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường .
- Thống kê độ tuổi ở từng khối lớp, từng thôn xóm chính xác theo giấy khai sinh.
2.3. Chỉ tiêu.
- Huy động trẻ 6 tuổi đến 14 tuổi  ra lớp  đạt 100%.
- Duy trì sĩ số đến cuối năm  đạt:  100%.
- Huy động trẻ học ĐĐT   99%
- Hồn thành CTTH đạt 100%.
3. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng.
3.1. Yêu cầu :
 * CBCCVC : Có lập trường kiên định, tư tưởng vững vàng, chấp hành đúng đường lối của Đảng và pháp luật nhà nước, nêu cao tinh thần phê và tự phê, sống đồn kết, có lối sống lành mạnh, giản dị. Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
- Phát huy quyền dân chủ, tham gia tốt các hoạt động ở nơi cư trú.
* Học sinh: thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và 5 nhiệm vụ của người học sinh. Giáo dục học sinh chấp hành tốt nội quy trong nhà trường, giáo dục kĩ năng sống cho các em.
3.2. Biện pháp
- Mỗi CBCCVC cần nêu cao tinh thần phê và tự phê, phát huy tính dân chủ trong việc thực hiện nhệm vụ và kế hoạch của nhà trường .
- Dạy tốt môn đạo đức chính khố, giáo dục đạo đức cho HS thông qua các môn học khác cũng nhự các buổi sinh hoạt tập thể ,các hoạt động ngồi giờ, ngoại khố ….
3.2. Chỉ tiêu:
            - 100 % CBCCVC  có tư tưởng đạo đức lối sống  tốt.
            - 100 % CBCCVC  và học sinh thực hiện tốt các cuộc vận động
            - 100 % Học sinh thực hiện tốt 5 nhiệm vụ của người học sinh
            - Tổ chức chăm sóc đài liệt sĩ 1 lần/tháng
                       - Tổ chức ngoại khóa 1 lần/ tháng/ tồn trường theo chủ điểm tháng.
         4. Nâng cao chất lượng giáo dục – Đổi mới phương pháp giảng dạy.
4.1.Yêu cầu :
-  Dạy học theo mô hình VNEN.( khối 2-3-4). Các khối lớp khác tiếp cận mô hình VNEN.
- TỔ CM Chủ động xây dựng kế hoạch bài dạy theo yêu cầu cơ bản về kiến thức và kỹ năng quy định. Tăng cường phát huy tính tích cực học tập của học sinh, tạo mọi điều kiện tốt nhất để học sinh hồn thành bài ngay tại lớp.
- Tổ chức bồi dưỡng đội tuyển văn nghệ,  anh văn – tin học cho HS theo khối lớp
4.2. Biện pháp :
 Trong quá trình giảng dạy cần vận dụng sáng  tạo,  linh hoạt theo điều kiện cụ thể   và đặc điểm tình hình của trường lớp .
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin,  giáo án tốt có thể nhân rộng làm tài liệu tham khảo cho các đồng nghiệp
Tăng cường thực hiện  chuyên đề,  sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp giảng dạy có sử dụng phương tiện CNTT, học nhóm theo tinh thần VNEN một cách hợp lý nhằm nâng cao chất lượng dạy-học.
Tạo sự gần gũi, thân thiện giữa thầy và trò để tiết học sinh động hơn và ngày càng phát huy được tính tích cực của học sinh. Quan tâm theo dõi đến đối tượng học sinh yếu kém và có biện pháp giúp đỡ, động viên kịp thời. Đồng thời phải chú ý bồi dưỡng cho những học sinh có năng khiếu ở các môn học .
Mỗi CCVC có trình bày  một đổi mới, sáng kiến mới trong công tác quản lí và trong nhiệm vụ được phân công.
Đối với các lớp dạy học theo mô hình VNEN cần: Tăng cường phát huy tính tích cực của học sinh trong giờ học .
Đổi mới nề nếp sinh hoạt tổ khối, cải tiến hoạt động thao giảng, dự giờ để tìm ra phương pháp giảng dạy cho phù hợp với đối tượng HS để nâng cao hiệu qủa
 Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của HS một cách nghiêm túc., coi trọng sự tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện. Đảm bảo tính phân hố từng đối tượng từng mặt hoạt động. Động viên khuyến khích, nhẹ nhàng, không gây áp lực trong đánh giá đảm bảo kết quả kiểm tra, đánh giá chính xác khách quan, giảm yêu cầu học sinh phải học thuộc lòng, nhớ một cách máy móc nhiều sự kiện, số liệu, câu văn, bài mẫu…
*  Đối với trẻ hòa nhập, khuyết tật trong nhà trường phải được tồn thể CB-GV, các đồn thể có sự quan tâm đặc biệt về mọi mặt, các em được chăm sóc và hưởng quyền giáo dục, trẻ được tiếp nhận vào học bất cứ ở lớp nào. GV có thể miển giảm một số nội dung học tập cho hợp lý .
Trong nhà trường có  03  em được xác định là trẻ hòa nhập.Vậy giáo viên cần có kế hoạch biện pháp cụ thể để giúp các em. Kết quả học tập của các em chỉ đánh giá vào sự tiến bộ, không xem đối tượng này là ngồi nhầm lớp, không tính vào kết quả của lớp. Nhà trường ghi nhận tuyên dương những học sinh khuyết tật có tiến bộ và giáo viên có nhiều thành tích trong giáo dục trẻ khuyết tật .
* Cuối năm học thực hiện bàn giao chất lượng học tập của HS lớp dưới lên lớp trên để nâng cao trách nhiệm của giáo viên và đảm bảo chất lượng dạy và học.
- Đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư 32 / BGD  -ĐT .
4.3. Chỉ tiêu:
- 100% gv đổi mới phương pháp dạy học .
- Xây dựng cho HS đọc sách ngồi trời( thư viện xanh) và góc thư viện ở lớp học.
-   1 chuyên đề /khối lớp / năm học.
- Bộ phận chuyên môn của nhà trường 1 chuyên đề/ năm
- Dự giơ ø25tiết /GV/năm  không kể các tiết thao giảng chuyên đề.
       - ĐDDH :  1 bộ đồ dùng / 1  khối lớp có chất lượng để dự thi 
  - Thao giảng : 2 tiết / 1 giáo viên / năm. mỗi khối chọn 2 tiết để thao giảng tồn trường còn lại thực hiện trong khối .
- Tiết học tốt 8tiết /GV /năm
- UDKHSP   6  nhóm/ 6 đề tài.
- Hồ sơ tốt : 12 GV,   còn lại HS khá
- 100% học sinh thực hiện tốt 5 nhiệm vụ.
  - Học sinh hồn thành CTTH  : 100%
- Chất lượng 2 mặt giáo dục cuối năm :
 - Hạnh kiểm :  Thực hiện đầy đủ 100% .
Học lực: ( kèm bảng biểu)
            - Lớp xuất sắc :8 lớp:  1a,2a,3a,3c,4a,4b,5a,5b    
- Lớp tốt :  7 lớp: còn lại
- Lớp khá :       ///   
- Vở sạch chữ đẹp :  03bộ/lớp
5. Các hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp.
5.1.  Yêu cầu :
Tăng cường tổ chức các tiết học ngồi trời, tham quan thực tế .
Tổ chức ngoại khóa, các hội thi như: ngoại khóa anh văn, viết chữ đẹp, kể chuyện Bác Hồ, bóng đá mi ni, tiếng hát trường em, cờ vua …nhằm phát triển tồn diện cho học sinh.
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
Tổ chức tốt hoạt động Sao  nhi đồng ,Đội TNTP.
5.2. Biện pháp :
   Giáo viên trực tuần phối hợp tốt với tổng phụ trách đội để tổ chức tốt tiết hoạt động tập thể đầu tuần và cuối tuần. Nội dung sinh hoạt phong phú, cụ thể nhằm thu hút học sinh, tạo môi trường thân thiện  và các em tham gia tích cực. Động viên khuyến khích để mỗi em đều có một ý tưởng, sáng tạo riêng . thực hiện được yêu cầu 3 đủ”  "Đối với học sinh : Đủ ăn, đủ quần áo, đủ sách vở”
 Tổ chức văn nghệ mừng Đảng mừng xuân.  
Thực hiện tốt thể dục giữa giờ và thể dục chính khóa.
Tập cho học sinh hát các bài hát theo chủ đề : 20/11, 8/3, 22/12, 19/5 …
Tổ chức ngoại khóa, Liên đội phối hợp với GVCN và GV bộ môn tổ chức HS tham gia các hoạt động gắn với các môn học như khoa học, địa lý …
5.3. Chỉ tiêu:
- Sinh hoạt lớp, Chi đội, Sao 1lần /tuần .
- Sinh họat tập thể đầu tuần 1lần /tuần
- Hoạt động ngoại khóa 1ần /một tháng
- 100 % GV HS tham gia đầy đủ các hoạt động
- 100 % CCVC và HS thực hiện đúng hành vi ứng xử  văn hố.
- Thành lập 01 đội cờ vua, 01 đội bóng đá mini.01 đội văn nghệ HS.
6. Xây dựng cơ sở vật chất.
a/ Yêu cầu:
Hiệu trưởng tích cực tham mưu với các cấp để tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất , thiết bị dạy học, bàn ghế học sinh.. vv
- Bảo quản , tu sửa và sử dụng tốt  cơ sở vật chất hiện có .
b/  Biện pháp :
- Kiểm kê, đánh giá chính xác giá trị tài sản hiện có,nhân viên bảo vệ cùng tất cả viên chức có trách nhiệm bảo quản cơ sở vật chất, đóng mở cổng trường,cửa lớp học đúng giờ quy định để tránh tình trạng học sinh nghịch phá trong trường .
         - Đầu tư mua sắm thêm trang Thiết bị dạy và học phù hợp phục vụ cho việc ứng dụng CNTT. Tham mưu với cấp trên để đầu tư xây dựng các phòng làm việc, phòng chức năng .
c/ Chỉ tiêu :
- Tu sửa dãy phòng làm việc, mua 20 bộ bàn ghế HS ,mua 03 máy tính phục vụ phòng tin học, mua thêm sách tham khảo , sách truyện thiếu nhi. Từ điển ,sắm một số trang thiết bị phục vụ việc ứng dụng CNTT .
7. Thực hiện các chương trình phối hợp.
7.1-Yêu cầu . :
Tiếp tục tham mưu phối hợp với các đồn thể trong và ngồi nhà trường để hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào do ngành phát động.
Tham mưu với Đảng ủy, phối hợp với chính quyền địa phương , hội CMHS để huy động nhân lực , vật lực hỗ trợ cho nhiệm vụ giáo dục của nhà trường.
Triển khai thực hiện tốt công tác ytế trong nhà trường.
7.2-Biện pháp.
            Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đồn thể, gia đình và cộng đồng tiếp tục thực hiện kế hoạch giữa Ngành giáo dục –Công an về phòng chống tệ nạn xã hội xâm nhập học đường, các hành vi vi phạm pháp luật, giáo dục chấp hành trật tự an tồn giao thông. Các hoạt động giáo dục ATGT lồng ghép vào các môn học, kết hợp các tài liệu đã có để nâng cao chất  lượng giáo dục ATGT,giáo dục quyền và bổn phận trẻ em.
Tăng cường phối hợp với trung tâm y tế làm tốt công tác nha học đường, chăm sóc sức khỏe và vệ sinh răng miệng, giáo dục thể chất cho học sinh .
Xây dựng góc Yù tế  có tủ thuốc phục vụ chăm sóc sức khỏe cho học sinh .
 Ban đại diện Cha mẹ học sinh và hội khuyến học:
- Nhà trường phối hợp cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường, hội khuyến học để giáo dục tồn diện cho các con em ,vận động phụ huynh học sinh đóng góp quỹ hội giúp nhà trường hồn thành công tác thi đua và khen thưởng cuối năm. Hỗ trợ những học sinh có hồn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó.
- Đảm bảo thu chi đúng điều lệ hội .
7.3- Chỉ tiêu:
- 100 %CB-GV- NV và HS chấp hành tốt hành vi văn hố giao thông và thực hiện tốt phòng chống tệ nạn xã hội không vi phạm pháp luật .
- 100% HS thực hiện tốt vệ sinh răng miệng .
- Khám định kỳ sức khỏe, nha học đường 2 lần /năm học
- Ngậm plour  lần /tuần .
- Động viên khuyến khích 100 % học sinh tham gia bảo hiểm y tế. 80% HS tham gia BHTN.
8. Công tác xây dựng đội ngũ :
8.1..Yêu cầu .
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chỉ thị 40 /CT/TW ngày 15-6-2004 của ban bí thư TW Đảng về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL, tiếp tục tổ chức đánh giá xếp loại giáo viên theo quyết định 14/2007/BGD&ĐT và quyết định 06 của Bộ nội vụ.
Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động gắn với thực hiện QĐ 16/2008 về quy định đạo đức nhà giáo, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo.
Tiếp tục thực hiện công tác tự bồi dưỡng, bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chuyên đề.
8.2. Biện pháp:
  Nhà trường quan tâm, tạo điều kiện để VC học tập nâng cao tay nghề. Mỗi thành viên trong nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch  nhằm đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng tích cực. Thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình. yêu cầu mỗi CBCC có tác phong làm việc nhanh nhẹn ,khoa học, văn minh, lịch sự. Giữ gìn đồn kết giúp đỡ đồng nghiệp . Không gây bè phái cục bộ, trốn tránh trách nhiệm, thối thác nhiệm vụ. Không tham gia tổ chức các hoạt động liên quan đến tệ nạn XH hoặc tuyên truyền xuyên tạc những nội dung không đúng với chủ trương của Đảng và nhà nước .
- Chú trọng bồi dưỡng đội ngũ GV giỏi, khuyến khích GV có kế hoạch tự học để nâng cao trình  độ tin học, ngoại ngữ.
- Chi bộ luôn quan tâm giúp đỡ quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng.
- Tiếp tục phối hợp với công đồn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ giáo viên.
8.3. Chỉ tiêu:
- Giới thiệu cho Đảng từ 1-2 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng.
9. Công tác quản lý chỉ đạo :
9.1. Yêu cầu
Nhà trường tiếp tục tăng cường công tác giáo dục tư tưởng  chính trị trong đội ngũ CB-GV-NV, kiện tồn sắp xếp lại tổ chức, xây dựng đội ngũ hợp lý, chấn chỉnh nề nếp kỷ cương ngay  từ đầu năm học .
Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra chuyên môn. công tác kiểm tra của tổ khối nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng.
Thực hiện đúng nghị định số 43/2006 /NĐ-CP về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.
Thực hiện tốt “ba công khai” và “bốn kiểm tra”theo nội dung về đổi mới cơ chế tài chính giáo dục.
9.2 Biện pháp:
       Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ một cách chi tiết, rõ ràng dân chủ và công khai; thực hiện tiết kiệm, chống tiêu cực, tham ô, lãng phí. Kiểm tra thường xuyên về công tác quản lí tài chính, tài sản trong đơn vị.Phát huy vai trò của hội đồng trường trong việc quyết nghị các nghị quyết của trường.
Tăng cường làm tốt công tác xã hội hố, vận động các tổ chức, cá nhân và hội cha mẹ học sinh ủng hộ về vật chất để tăng cường trang thiết bị-ĐDDH
Phát huy tác phong làm việc nhanh nhẹn, thái độ văn minh, lịch sự, không lợi dụng chức vụ quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật, không trù dập, chèn ép, thiên vị .
Xây dựng trường lớp xanh, sạch đẹp, an tồn, bảo đảm vệ sinh môi trường. Biết chăm lo bảo vệ sức khỏe cho HS, rèn kỹ năng ứng xử văn hóa .Tạo mọi điều kiện tốt để HS tham gia các hoạt động tập  thể vui chơi bổ ích .
9.2.  Chỉ tiêu :
- 100 % CCVC  thực hiện tốt Điều lệ trường Tiểu học
- 100 % CCVC  ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới công tác quản lí, đổi mới phương pháp dạy học
- 100 % CCVC và học sinh tích cực tham gia tốt việc xây dựng “trường học thân thiện học sinh tích cực’’
10. Công tác phổ cập giáo dục
10.1. Yêu cầu
Tiếp tục củng cố, duy trì PCGDTH đúng độ tuổi
            Tiếp tục rà sốt, điều tra trình độ dân trí trong xã để xây dựng kế hoạch chiến lược 5 năm và nâng cao chất lượng PCGDTH đúng độ tuổi.
10.2. biện pháp:      
       Hàng ngày, tuần, tháng, học kỳ GVCN nắm chắc số học sinh nghỉ học và xác định rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp phù hợp để khắc phục.
       Đổi mới PPDH nhẹ nhàng , tạo hứng thú cho học sinh thích “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”
10.2. Chỉ tiêu:
            - Huy động trẻ 6 tuối ra lớp 100%
            - Huy động trẻ đi học đúng độ tuổi 6-11 tuổi : 100% .
            - Duy trì sĩ số : 100%
            - Hồn thành chương trình Tiểu học: 100%.
11. Công tác kiểm tra nội bộ.
11.1.yêu cầu.
 -Đổi mới hoạt động kiểm tra nội bộ, tiếp tục giúp đỡ bồi dưỡng chất lượng đội ngũ tổ trưởng để góp phần thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra.
- Kiểm tra theo chuyên đề trong đó tập trung vào kiểm tra chất lượng, kiểm tra hoạt động dạy theo chuẩn KTKN, nội dung đăng ký đổi mới của GV đổi mới PPDH theo VNEN.
11.2.Biện pháp.
 - Thành lập ban kiểm tra nội bộ,lên kế hoạch kiểm tra theo tháng.
 - Kiểm tra có báo trước hoặc có thể kiểm tra đột xuất.
 - Phân công các tổ chuyên môn kiểm tra chéo nhau.
11.3.Chỉ tiêu.
 - Kiểm tra tồn diện GV : 17 GV tỷ lệ 65%.
 - Kiểm tra tồn diện hoạt động đội TNTPHCM  2 đơtï/ năm học.
 - Kiểm tra công tác tài chính 1 lần / tháng.
 - Kiểm tra tồn diện hoạt động TV-TB 2 đợt / năm học.
 - Kiểm tra công tác YT –TQ 1 lần / tháng.
 - Kiểm tra tồn diện CSVC 2 đợt/ năm học.
   Đồng thời sẽ kiểm tra theo chuyên đề việc thực hiện các cuộc vận động , các phong trào,kiểm tra việc ứng dụng CNTT, dạy theo VNEN, kiểm tra công tác phối  hợp, Kiểm tra đột xuất khi cần thiết.
12. Công tác thi đua.
12.1. Yêu cầu.
 -   Thi đua dạy tốt - học tốt.
 -  Thi đua hưởng ứng thực hiện tốt các cuộc vân động, các phong trào do ngành, do nhà trường phát động tổ chức .
 12.2. Biện pháp.
 - Tổ khối, đồn thể, có kế hoạch cụ thể cho mỗi cuộc vận động, mỗi phong trào thi đua.
 - Nghiên cứu , tăng cường ứng dụng CNTT vào  quản lý, soạn , giảng bài theo hướng đổi mới tích cực nhằm dạy tốt –học tốt.
 - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với các ban ngành đồn thể, địa phương.
12.3. Chỉ tiêu.
           -    4 đợt thi đua / năm ( tổng kết từng đợt từ tổ khối lên )
+ Đợt 1 : Từ19 /8 đến 20/11/2013.
+ Đợt 2 : Từ 21/11 đến hết học kì 1.
+ Đợt 3 : Từ đầu học kì 2 đến 26/3/2014.
+ Đợt 4 : Từ 27 /3 đến hết năm học.
III/ HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU
Huy động trẻ 6 tuổi ra lớp 100% .
Duy trì SSHS : 100% .
HTCTTH: 100%
Học sinh lên lớp thẳng: 99%. Lên lớp 100% sau khi thi lại.
Giữ vững PCGDTHĐĐT.
Chi bộ TSVM .
Trường :Tập thể lao động  tiên  tiến XS.
Phấn đấu xây dựng chuẩn mức 2 về Điều 11. Đội ngũ giáo viên. Điều 14
CB-Giáo viên-CNV : ( có DS kèm theo )
CSTĐ cấp  tỉnh :01
21 GV đạt danh hiệu gv giỏi cấp trường  trong đó:
09  CBGV đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở
23 LĐTT
 Học sinh:
Danh hiệu HS giỏi  : 42.4%      
Danh hiệu HS tiên tiến :  43.7 %     
 Các đồn thể khác :
Công đồn : vững mạnh.
Chi đồn           : vững mạnh
Đội TNTPHCM :    giữ vững -liên đội mạnh cấp tỉnh
Thư viện- thiết bị :   giữ vững thư viện trường học tiên tiến .
IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN :
Căn cứ vào kế hoạch năm học của nhà trường ,các bộ phận và các ban ngành đồn thể cần đề ra kế hoạch cụ thể , phù hợp để thực hiện  các nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản đã đề ra .
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục, nếu có gì vướng mắc, các bộ phận trực tiếp phản ánh với  lãnh đạo nhà trường để cùng nhau kịp thời giải quyết.        
 
Nơi nhận:                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT Đơn Dương;
- Đảng ủy, HĐND-UBND xã Quảng Lập;
- PHT, các tổ chuyên môn;
-Lưu:VT.
 
                                                                                                                       
                                                                                                    
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 122
Tháng 12 : 360
Năm 2022 : 12.807